11 Φεβ 2021

Χορήγηση εγγράφων νοσηλείας

Η Κλινική Χαρ.Ν.Σινούρη εκδίδει βεβαιώσεις νοσηλείας και λοιπά ιατρικά έγγραφα των  νοσηλευθέντων σε αυτήν ατόμων, κατόπιν υποβολής αιτήσεως. Η Κλινική μας, συμμορφούμενη με το άρθρο 26 του ν. 4600/2019, το άρθρο 14 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/205) και κατ΄ εφαρμογή της αρχής του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης του άρθρου 5 παρ.1, περ.ε του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, διατηρεί τα αρχεία των ασθενών της για εικοσαετή περίοδο. Τα αρχεία αυτά διατίθενται σε ψηφιακή μορφή στο ηλεκτρονικό μας σύστημα από το έτος 2010. Συνεπώς, για αιτήματα που αφορούν αυτό το χρονικό διάστημα (2010-2020) η απάντηση μας θα είναι άμεση και σε κάθε περίπτωση εντός της προβλεπόμενης υπό του άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, μηνιαίας προθεσμίας.

Για τη δεκαετία που προηγείται (2000-2010), ενδέχεται να λάβετε την απάντησή μας, εντός διμήνου, κάτωθι τα αρχεία των ασθενών διατηρούνται μόνο σε φυσικό αρχείο, και συνεπώς απαιτείται χειροκίνητη αναζήτηση, η οποία λόγω του όγκου των αρχείων και του αριθμού των αιτημάτων, καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής και χρονοβόρα.

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΣΕΩΣ:

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Εναλλακτικά και κατόπιν αιτιολόγησης μπορούν επίσης να ζητηθούν: α) Αντίγραφο ιατρικού φακέλου νοσηλείας β) Βεβαίωση κόστους νοσηλείας γ) Αντίγραφο τιμολογίου δ) Άλλο έγγραφο, το οποίο θα προσδιοριστεί από τον αιτούντα.

* Η Κλινική δεν φέρει ευθύνη γα τυχόν ελλείψεις σε ιατρικούς φακέλους, νοσηλειών παρελθόντων ετών, όταν τελούσε υπό διαφορετική Διεύθυνση.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ:

 • Από τον ίδιο τον νοσηλευθέντα. Η αίτηση θα  πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής σε Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ και θα απαιτηθεί να επισυνάπτεται Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Από τρίτους νομίμως εξουσιοδοτημένους, εφόσον διαθέτουν πρόσφατη (εντός διμήνου) εξουσιοδότηση από τον νοσηλευθέντα με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή (π.χ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΚΕΠ), στην οποία πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα η νοσηλεία για την οποία ζητούνται τα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου π.χ. πληρεξούσιος δικηγόρος, νομίμως εξουσιοδοτημένος συγγενής ή φίλος νοσηλευθέντα.Δικαιολογητικά: α. εξουσιοδότηση, β. ταυτότητα/διαβατήριο ασθενούς και γ. ταυτότητα/διαβατήριο εξουσιοδοτηθέντος.
 • Από γονέα για ανήλικο τέκνο, εφόσον δεν έχει αφαιρεθεί δικαστικά η επιμέλεια.Δικαιολογητικά: α. ληξιαρχική πράξη γέννησης ανηλίκου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, β. ταυτότητα/διαβατήριο ανηλίκου και γ. ταυτότητα/διαβατήριο γονέα.
 • Από τρίτους εφ’ όσον έχουν έννομο συμφέρον και αποδεικνύουν αυτό με επίσημα έγγραφα Δικαιολογητικά: α. επίσημο έγγραφο π.χ. εισαγγελική παραγγελία, δικαστική απόφαση, κατατεθέν δικόγραφο, αστυνομικό έγγραφο ή έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσίας, β. ταυτότητα αιτούντα
 • Από Προσωρινό ή Οριστικό Δικαστικό Συμπαραστάτη. Στον προσωρινό συμπαραστάτη πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την προσωρινή διαταγή/απόφαση η σχετική δυνατότητα ή η προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου του συμπαραστατούμενου.Δικαιολογητικά: α. Αντίγραφο της απόφασης ή ισχύουσας προσωρινής διαταγής που ορίζει τον (προσωρινό ή μη) διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη, β. πιστοποιητικό περί αμετακλήτου της απόφασης, γ. ταυτότητα/διαβατήριο συμπαραστάτη και δ. ταυτότητα/διαβατήριο συμπαραστατούμενου.
 • Από ασφαλιστικό φορέα Δικαιολογητικά: α.Εξουσιοδότηση από τον νοσηλευθέντα προς τον ασφαλιστικό φορέα, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή ( π.χ. ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα), στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται συγκεκριμένα η νοσηλεία για την οποία ζητούνται τα αντίγραφα του ιατρικού φακέλου και β.  ταυτότητα νοσηλευθέντα
 • Από τους νόμιμους κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου του νοσηλευθέντος.Δικαιολογητικά: α. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από τον αρμόδιο Δήμο β. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γ. Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης & δ. αντίγραφο διαθήκης, ε. πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, και στ. περί μη αμφισβήτησης του κύρους της ζ. ταυτότητα αιτούντα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Προκειμένου να επεξεργασθεί η αίτηση σας και να χορηγηθούν τα δεδομένα, θα πρέπει:

 1. Στη περίπτωση υποβολής της αίτησης από τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο, να δηλώνεται με σαφήνεια και ακρίβεια στην αίτηση το έννομο συμφέρον (π.χ. για χρήση στα ΚΕΠΑ, για Νομική / Δικαστική χρήση,  για την ασφαλιστική  μου εταιρεία, για τον Ασφαλιστικό μου φορέα, για την Εργασία μου κ.λ.π.), συνυποβάλλοντας σχετικά επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν τούτο, αν κι εφόσον υπάρχουν.
 2. Να είναι συμπληρωμένα όλα τα πεδία της αίτησης (Ημερομηνία, Διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, κ.λ.π.)
 3. Να είναι υπογεγραμμένη η αίτηση (και η εξουσιοδότηση από τον εξουσιοδοτούντα σε περίπτωση εκπροσώπησης)  και να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή (π.χ. Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ).
 4. Αν κατά τη νοσηλεία του το υποκείμενο των δικαιωμάτων/ασθενής είχε υποδείξει άτομα τα οποία επιθυμεί να ενεργούν για λογαριασμό του και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του, τα άτομα αυτά δεν απαιτείται να προσκομίσουν εξουσιοδότηση για τη λήψη εγγράφων από τον ιατρικό φάκελο. Ο νοσηλευθείς μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την αρχική του δήλωση. Η σχετική εξουσιοδότηση προς τρίτα πρόσωπα, σε κάθε περίπτωση, και εφόσον δεν έχει προηγουμένως ανακληθεί, έχει ισχύ για ένα (1) έτος, εκτός αν το υποκείμενο των δικαιωμάτων, υποδείξει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
 5. Αν κατά τη νοσηλεία του το υποκείμενο των δικαιωμάτων/ασθενής είχε υποδείξει email ή ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποστέλλονται δεδομένα που τον αφορούν δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής στην αίτηση, εφόσον ζητείται η αποστολή στο υποδειχθέν email ή στην υποδειχθείσα ταχυδρομική διεύθυνση. Ο νοσηλευθείς μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την αρχική του δήλωση.
 6. Να επισυνάπτεται στην αίτηση η φωτοτυπία της ταυτότητας / διαβατηρίου του αιτούντος.
 7. Να προσδιορίζεται από τον αιτούντα ο τρόπος αποστολής των εγγράφων (π.χ. Παραλαβή από την κλινική αυτοπροσώπως με επίδειξη δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου ή/και εξουσιοδότησης όπου απαιτείται, ταχυδρομική αποστολή σε διεύθυνση που θα αναγράφεται σαφώς στην αίτηση με χρέωση παραλήπτη και εφόσον πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση στοιχείων κατά την παραλαβή, αποστολή σε email το οποίο θα αναγράφεται στην αίτηση ευκρινώς και θα αναφέρεται σε ποιον ανήκει αν δεν ανήκει στον ίδιο τον αιτούντα κ.λ.π.)
 8. Να παραδοθεί η πλήρως συμπληρωμένη αίτηση στη Γραμματεία της κλινικής (τμήμα Υποδοχής) με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα έγγραφα (φωτοτυπία ταυτότητας, εξουσιοδότηση αν απαιτείται, νομικά έγγραφα με τα οποία βεβαιώνεται το έννομο συμφέρον του αιτούντος, πιστοποιητικό εγγύτερου συγγενούς-ληξιαρχική πράξη θανάτου-Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης & αντίγραφο διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης, και περί μη αμφισβήτησης του κύρους της σε περίπτωση αιτήσεως κληρονόμων για θανόντα κλπ). Εναλλακτικά οι αιτούντες μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις (με τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα) στο fax 210 80 70 939 ή στο email της κλινικής .

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ο παραλαβών υπογράφει για να βεβαιώσει την παραλαβή του αιτουμένου εγγράφου στην Γραμματεία της κλινικής αφού επιδείξει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο νομίμως εξουσιοδοτημένο, εκτός των ανωτέρω απαιτείται η προσκόμιση της εξουσιοδότησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

 • Βεβαίωση Νοσηλείας μπορεί να μην χορηγηθεί εφόσον ο ιατρός κρίνει και το αναγράφει πως παραβιάζεται ιατρικό απόρρητο. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο/η αιτών/ούσα εγγράφως.
 • Η κλινική Χαρ.Ν.Σινούρη δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εσφαλμένη αποτύπωση στοιχείων στην αίτηση από την οποία ενδέχεται να προκύψει αδυναμία επικοινωνίας με τον αιτούντα ή αδυναμία αποστολής του αιτουμένου εγγράφου.
 • Όλες οι αιτήσεις προωθούνται στο Νομικό Τμήμα της κλινικής προκειμένου να ελεγχθούν και να προωθηθούν για διεκπεραίωση. Κατά περίπτωση, και κατόπιν εξέτασης του εκάστοτε αιτήματος, ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση αιτήματος χορήγησης δεδομένων σε τρίτο πρόσωπο, η Κλινική μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προηγούμενη ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον GDPR.
 • Επισημαίνεται δε, ότι τα ανωτέρω δικαιώματα πρόσβασης στις πληροφορίες του ατομικού ιατρικού φακέλου, ισχύουν πλήρως και για τους ασθενείς-άτομα με ψυχικές διαταραχές, ακόμη κι αν ο υπεύθυνος ψυχίατρος εκτιμά ότι, η χορήγηση των ανωτέρω στοιχείων μπορεί να οδηγήσει στη διατάραξη της ψυχικής υπόστασης του ασθενούς, σύμφωνα και με σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας Ατόμων Με Ψυχικές Διαταραχές.
 • Επιτρέπεται πάντοτε η πρόσβαση στα αρχεία των νοσηλευομένων στην Κλινική μας στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα.

Η Κλινική μας διαχειρίζεται το περιεχόμενο των ιατρικών φακέλων των ασθενών βάσει της Νομοθεσίας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 4624/2019), τις οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Κλινική μας, παρακαλούμε όπως αναγνώσετε την αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας πολιτική απορρήτου. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν την περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων τους, στο αρχείο της Κλινικής μας, να υποβάλλουν γραπτώς το αίτημα τους προς τη γραμματεία της Κλινικής, αναφέροντας τον  δικαιολογητικό λόγο για την παρέκκλιση από την ανωτέρω ορισθείσα εικοσαετή περίοδο.

 

 

Η αποστολή μας είναι η βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
E:
Χαριλάου Τρικούπη 157 &
Τατοΐου 74, 145 64 Κηφισιά
E:
Design by S&Team. Development by ARTUPWEB.
9